Souhlas a poučení GDPR A všeobecné obchodní podmínky

SOUHLAS A POUČENÍ GDPR:

Zaškrtnutím "ano, souhlasím" a odesláním objednávky vyjadřuji souhlas aby se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávaly tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení, datum narození, profese/povolání, e-mail, telefonní číslo

2. Poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovány třetím stranám nebo uveřejňovány na veřejně přístupných platformách (internet, sociální sítě apod.)

3. Poučení:

- svůj souhlas mohu vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mgr. Alex Kling, Chaloupky 108, Otnice, 683 54

IČ: 64449971, DIČ CZ7501234664

provozovna SPS Centrum, s.r.o. Podveská 1213/22, 624 00 Brno

1. Základní ustanovení

a) Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, Mgr. Alex Kling a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující či zákazník).

b) Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění : masérské, rekondiční a regenerační služby, tělovýchovné a sportovní služby v oblasti zdravotní tělesné výchovy, poradenská a konzultační činnost, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.

c) Telefonickým či elektronickým objednáním termínu služby (konzultace/masáže/cvičení/školení/kurzu) vyjadřuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Objednávkou služby vzniká kupní smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem.

2. Objednávka služeb individuálních

a) Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo elektronicky (objednávkový formulář webových stránek poskytovatele služby, email).

Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Poskytovatel služeb rezervuje zákazníkovi příslušný čas.

b) Přeobjednání , zrušení objednávky

Dohodnutý termín služby lze měnit nebo zrušit nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem. Při změně nebo zrušení objednaného termínu v době kratší než 2 pracovní dny před dohodnutým termínem je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny objednané služby. Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient objednáván.

Storno podmínky jsou v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. § 1837

c) Pozdní příchod, snížení objednaného časového rozsahu ze strany klienta

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje masáž z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek ve výši 100% objednané služby.

d) Odmítnutí klienta

Provedení služby může být odmítnuto v těchto případech:

- zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

- zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

- zákazník se dostaví se závažnými zdravotními problémy medicínského charakteru

- zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, nebo páchne

- zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřístojným způsobem

e) Doprovod a přístupnost

Na individuální službu (masáž, cvičení, konzultace) může doprovázet jedna osoba. Zákazníka mladšího 18 ti let musí doprovázet jeho zákonný zástupce nebo osoba pověřena zákonným zástupcem. Do provozovny není možné brát s sebou zvířata, kočárky a kola.

f). Osobní věci a cennosti

Zákazník může své věci odložit v místě k tomu určeném přímo v pracovně poskytovatele služby nebo v uzamykatelné skříňce šatny. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

g) Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen seznámit se s kontraindikacemi služby na kterou se objednává (na webových stránkách) nebo jsou mu kontraindikace sděleny před prvním zahájením realizace služby. Zákazník je povinen sdělit okolnosti svého zdravotního stavu, u kterých je podezření, že mohou být kontraindikací objednané služby. Pokud se zákazník rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobená provedením služby (masáž, cvičení, konzultace).

h) Ceník služeb

Ceník služeb je k dispozici na webových stránkách poskytovatele služby

i) Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat poskytovatele služby, a to písemně v elektronické podobě na e-mail alex.kling@email.cz

j) Úhrada za individuální služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti.

k) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služby.

l) Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2021

3. Objednávka služeb skupinových (dvou nebo čtyřdenní vzdělávací kurzy metody Spirální stabilizace, pravidelná kondiční a regenerační skupinová cvičení, jednodenní kurzy kondičního cvičení tzv.workshopy)

a)Termíny konání skupinových služeb, jejich náplň, doba konání a cena jsou uveřejněny na webových stránkách poskytovatele služby

b) Objednávku skupinové služby (kurzy, skupinová cvičení) lze provést pouze vyplněním objednávkového formuláře webových stránek poskytovatele služby nebo emailem. Odeslání objednávkového formuláře nebo emailu s objednávkou služby se považuje za závaznou objednávku. Poskytovatel služby do 48 hodin potvrdí přijetí objednávky. Odesláním objednávky skupinové služby vzniká kupní smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem.

c) Stornovat účast na kurzu/skupinovém cvičení je možné nejpozději 14 dnů před začátkem stanoveného termínu. V době kratší než 14 dnů již stornovat účast na kurzu nelze, zájemce je povinen uhradit kurzovné v plné výši. Je však možné poslat za sebe jinou osobu.

Objednávkou kurzu zákazník vyjadřujete souhlas se storno podmínkami vztahujícími se k účasti na kurzu. Storno podmínky jsou v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. § 1837, odst. J.

(§ 1837 "Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období)

d) Ceník skupinových služeb je uveden na webu poskytovatele. Pokud se zákazník dostaví na skupinovou službu pozdě, nebo odejde před skončením nebo se rozhodne absolvovat pouze část, uhradí plnou cenu služby.

e) Zákazník objednaný na vzdělávací kurz metody Spirální stabilizace obdrží certifikát o absolvování kurzu, pokud písemně vyjádří souhlas s GDPR podmínkami zatržením souhlasu v objednávkovém formuláři nebo emailem. Bez vyjádření souhlasu s GDPR nelze vystavit certifikát o absolvování kurzu.

f) Při naplnění kapacity kurzů nebo skupinových cvičení je objednávka stornována a zákazník o této skutečnosti do 48 hod. informován

e) Vstupem do prostor provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní , hygienické a požární pokyny poskytovatele služby.